ALGEMENE VOORWAARDEN

 * IBIZATAS.NL *

Algemene voorwaarden Ibizatas.nl Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Ibizatas.nl

Artikel 1. Definities

1.1 Ibizatas.nl is een online winkel voor tassen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Ibizatas.nl, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden  van toepassing. 2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ibizatas.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ibizatas.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door inbizatas.nl. Ibizatas.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 4.2 Ibizatas.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling geschied op de wijze zoals aangegeven op de site van Ibizatas.nl. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk op de volgende manier: U stuurt een email aan Ibizatas.nl@gmail.nl met het nummer van de tas, uw emailadres en huisadres. Vervolgens zal Ibizatas.nl u per email een factuur sturen. 5.2 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering op de bankrekening van Ibizatas.nl. 5.3 In het geval dat de klant na een bestelling te hebben geplaatst, verzuimt te betalen, ontvangt de klant na 5 werkdagen een herinnering waarin wordt gevraagd het openstaande saldo alsnog te voldoen. Wanneer Ibizatas.nl de betaling vervolgens niet binnen 3 werkdagen ontvangt, worden de gereserveerde artikelen weer in de verkoop gedaan. 5.4 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, behalve voor zover er een afwijkende overeenkomst is gemaakt met Ibizatas.nl.

Artikel 6. Levering

betaling ter verzending aan te bieden, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. 6.2 De uiterste leveringstermijn is 5 werk dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan ibizatas.nl kan worden toegerekend. 6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. Dezelfde termijn wordt aangehouden wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. De klant heeft in deze gevallen het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Ibizatas.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen, mits er reeds is betaald.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Ibizatas.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen

artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden. De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retourneren en/of ruilingen (hierna: retourneren) gelden enkele voorwaarden. 8.1 Artikelen, die u via Ibizatas.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits: Deze artikelen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via email: Via email kunt u aangeven welke artikelen u wenst te retourneren. Hierna ontvangt u via email het retouradres en gegevens omtrent de retour. De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte label en in originele verpakking worden geretourneerd. De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn. 8.2 Ibizatas.nl accepteert uitsluitend retourneren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retourneren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. 8.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retourneren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd. Bij annulering, retourneren, ruiling worden altijd de door ons feitelijk gemaakte verzendkosten kosten (€6,75 of het bedrag dat daadwerkelijk betaald is voor de zending) in mindering gebracht op de vergoeding. zie artikel 4. Van retourzending uitgesloten:

Artikel 9. Annulering van uw bestelling

9.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, worden geannuleerd. Dit kunt u doen door een email te sturen naar Ibizatas.nl@gmail.com Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Ibizatas.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. 9.2 De koper heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De geldende voorwaarden onder Lid 8.2 zijn hiervoor van toepassing. 9.3 Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Ibizatas.nl@gmail.com. In deze e-mail dient u uw naam, factuurnummer en  (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren. 9.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling plaats.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Ibizatas.nl, dan wel tussen ibizatas.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Ibizatas.nl, is Ibizatas.nl  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ibizatas.nl.

Artikel 11. Overmacht

Ibizatas heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Ibizatas.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: – zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, – zullen Ibizatas.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen,  waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Handgemaakte vintage artikelen.

Deze tassen zijn handgemaakt en Vintage. Ze kunnen dus verschillen per foto, omdat ze ieder uniek zijn. De materialen zijn vintage, deze tassen zijn kwetsbaarder dan tassen met nieuwe materialen. Ondanks het feit dat de elementen nagekeken worden kunnen we niet voorkomen dat ze kwetsbaar blijft. Dit maakt de tas uniek. Vragen, klachten en opmerkingen Mocht u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact met ons op. Email: Ibizatas.nl@gmail.com -Web https://www.ibizatas.nl – KvK 2904 1386 / BTW NL 1738.46.488.B01 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Ibizatas.nl – Voorwaarden gedeponeerd  bij de rechtbank te Rotterdam. Nummer: 1161002207/61341897

CONTACT

Ibizatas.nl is gevestigd in Nederland.

2017-2023

Kvk nr: 29041386
Btw nr. NL001968202B07

Email: Ibizatas.nl@gmail.com

Adres: 6862VA-65